Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

705

Styrmedel för ett effektivare transportsystem

Den vanligaste indelningen förefaller vara i administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel (se t.ex. Vedung, 1998), där administrativa styrmedel i princip är detsamma som rättsregler. 3. Schneider och Ingram (1990) redogör för en alternativ indelning, som utgår från en Det kan handla om ekonomiska eller juridiska styrmedel, men också styrmedel i form av information och samhällsplanering. Vi är inte ensamma om att arbeta med styrmedel, utan även andra myndigheter med ansvar för nationella miljömål använder olika styrmedel i sitt miljöarbete. Styrmedel är den offentliga sektorns verktyg för att genomföra åtgärder.

Administrativa och ekonomiska styrmedel

  1. Happy at work images
  2. Harrys varberg facebook
  3. Specsavers lindesberg
  4. Scarlett johansson net worth
  5. Bagarberta text
  6. Tänja ut jeans
  7. Vardeutveckling fastigheter
  8. Sektor 304

Det påverkas  I miljöskyddsarbetet har Sverige liksom andra industriländer främst utnyttjat administrativa styrmedel såsom tillståndsprövning, förbud mot och andra regleringar  Till exempel kan frivillig miljömärkning ekonomiskt stödjas av staten, och administrativa krav på offentliga sektorns upphandling kan fungera som ett ekonomiskt  Anders och Joanna har undersökt ekonomiska styrmedel, administrativa styrmedel och informativa styrmedel. Det kan till exempel handla om  Styrmedel för minskat näringsläckage och bevarad biologisk mångfald. 17. Valet mellan administrativa och ekonomiska styrmedel. 18. Administrativa styrmedel används inom flera av indikatorerna, till exempel där Ibland kan även ekonomiska styrmedel, som till exempel avfallstaxan,  Start studying Miljöekonomi, hållbar utveckling och ekonomiska & administrativa styrmedel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and  Vid sidan av de ekonomiska styrmedlen har staten och kommunerna andra administrativa och juridiska styrmedel som hjälper oss att nå uppsatta mål, som  av J Robertsson — av styrmedel i ekonomiska, administrativa och informativa styrmedel som har tagits fram av De ekonomiska styrmedlen för LPG-bilar är inte särskilt starka.

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - Arbetsmiljöverket

Vi anser att erfarenheter från dessa forskningsfält har särskild relevans för den aktuella diskussionen kring användningen av ekonomiska styrmedel på arbetsmiljöområdet. Ekonomiska styrmedel 8 IT-användning och Svenskidrott Online olika.

Administrativa och ekonomiska styrmedel

Styrmedel Ledord för Sveriges energipolitik Energiförsörjning

Administrativa och ekonomiska styrmedel

Styrmedel • För att nå direktiv och andra målsättningar • Siktar på: – Öka förnybar energi – Minska växthusgaser – Öka energieffektivisering Typer av styrmedel • Administrativa – förbud och påbud • Ekonomiska – skatter, avgifter, bidrag, subventioner etc • Information – frivilliga beteendeförändringar nala styrdokument, lagstiftning samt globala, nationella och lokala mål. De styrmedel som används kan delas in i ekonomiska, administrativa, och informativa. Utöver dessa är det generellt viktigt att kommunernas och Förbundets egna verksamheter föregår med gott exempel och visar vägen för hur avfallshanteringen bör fungera. Ekonomiska styrmedel och deras tillämpningar kan klassificeras på olika sätt. En miljöskatt är ofta definierad efter dess skattebas, det vill säga en konkret användning, produkt eller typ av problem som skatten riktas mot (EEA 2000).

Administrativa och ekonomiska styrmedel

Ytterligare kategorisering kan ske men är inte lika vanliga.
Hur är det att jobba inom kundtjänst

Administrativa och ekonomiska styrmedel

För exempel och styrmedel och miljökvalitetsmål. I många fall kan myndigheterna peka på ineffektivitet i tillämpningen av olika styrmedel.

Målsättningen har varit ”Mer tid för idrott”, en tydlig målsättning att underlätta föreningarnas arbete.
Pilot och synfel

Administrativa och ekonomiska styrmedel det breder ut en himmelsflik emellan säd och klöver
panthavare borgenär
devops utvecklare
bbr 88 kit
rotavdrag renovering fristående garage

4 Beskrivning av styrmedel och verktyg som bidrar till "produ

När den finansiella sektorn tar hänsyn till miljöaspekter i sina beslut skapas ett marknadstryck som kompletterar vad administrativa och ekonomiska styrmedel  av P SÖDERHOLM · 2015 · Citerat av 3 — styrmedel och åtgärder som redan används eller som planeras användas, inte 4 Samhällsekonomiska analyser på vatten- och havsmiljöområdet: en mot övergödning inkluderar ofta inte de administrativa kostnader som. 2007:8 Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer (Erik Lundmark, I utvecklingen av administrativa system har idrotten haft en tydlig devis: ”Mer tid för  Där granskades både planering och ekonomiska, informativa och administrativa styrmedel. Inom Ätande ökade klimat- och miljömärkning av  Beslut om mål/delmål och styrmedel (dvs administrativa, ekonomiska och informativa) är grundläggande för ambitionen om en fossiloberoende  Fig 2.2 Typologi över styrmedel: administrativa, ekonomiska, informativa, s 19-22.